فایل تحقيق علويان و شیعیان در دوره عثمانی

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
محقق گرامی،شما با جستجوی تحقيق علويان و شیعیان در دوره عثمانی وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تحقيق علويان و شیعیان در دوره عثمانی)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

مقدمه پژوهش حاضر کوششی است برای تشریح وضعیت جامعه شیعه ،این گزارش مبتنی است بر یک رشته منابع جور و اجور; اعم از منابع درجه اول و دوم، از آثار عربی قرون میانه تا نوشتههای سیاحان اروپایی و آثار مخالفان فعلی دولت سعودی. همچنین از نوشتههای تاریخیِ سالشمارانه از قدیم تاکنون و گزارشهایی که ایرانیها و لبن

ادامه مطلب